Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Eko subvencije 2017 - 2018

Eko sklad objavil nov razpis za dodeljevanje eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Naselje Belca

V novi soseski BELCA si lahko izberete eno izmed šestih parcel za postavitev svoje nove hiše Jelovica.
več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.


Upravni odbor družbe Jelovica, d. d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka,
v skladu s Statutom delniške družbe, Zakonom o gospodarskih družbah, na podlagi 4. odstavka 47. člena zakona o prevzemih, sklicuje:


25. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d.,
ki bo v petek, 2.12.2016 ob 11:00, v notarski pisarni Mateje Andrejašič,
Koroška cesta 19, 4000 KranjPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

• Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih druzbe Jelovica, d. d., Hrib 1, 4205 Preddvor, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.

• Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma poobla¬ščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi poobla¬stilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.

• Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udele¬žencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.

• Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.


DNEVNI RED

1.    Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.
2.    Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe


PREDLOG SKLEPOV:

Sklep k točki. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika¬cijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k točki 2: Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

2.1.
EBS GROUP, družba za poslovne rešitve d.o.o., Prešernova ulica 19, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu: glavni delničar) ima neposredno v lasti 858.398 delnic družbe, medtem ko je 93.000 delnic družbe v lasti družbe Jelovica okna d.o.o., ki je v 100 % lasti družbe in ki je odvisna družba družbe. V skladu z 2. odstavkom 384. člena ZGD-1 v zvezi z 2. in 4. odstavkom 528. člena ZGD-1 to predstavlja 94,64 % delež delnic oz. glasovalnih pravic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe.

2.2.
V zameno za plačilo denarne odpravnine, kot je določena v točki 2.4 tega sklepa, se vse delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja. Denarna odpravnina bo plačana upravičencem, ki so opredeljeni v točki 2.5 tega sklepa.

2.3.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register vse delnice družbe v lasti manjšinskih delničarjev preidejo na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, predloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, ki so odprti pri KDD - CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).

2.4.
Nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register bo glavni delničar upravičencem, ki so opredeljeni v točki 2.5 tega sklepa, zavezan plačati denarno odpravnino v znesku 3,75 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti zadevnega manjšinskega delničarja.

2.5.
Če delnice družbe v lasti manjšinskega delničarja niso predmet bremena, je upravičenec do plačila denarne odpravnine zadevni manjšinski delničar. Če so takšne delnice predmet bremena, se to breme izbriše hkrati s prenosom na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je bilo izbrisano breme zastavna pravica, plačilo odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, v ostalih primerih pa se plačilo odpravnine opravi v korist manjšinskega delničarja (vse v skladu s 3. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).

2.6.
Glavni delničar bo plačal denarno odpravnino prek računa SI56 0510 0801 2191 437, odprtega pri  ABANKA d.d., ki je izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da upravičencem za pridobljene delnice plača denarno opravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu v sodni register.

2.7.
Glavni delničar bo izplačal denarno odpravnino upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo.

Skupščina pooblašča družbo, da posreduje glavnemu delničarju potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine upravičencem. Manjšinski delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati glavnemu delničarju oziroma družbi EBS GROUP d.o.o. potrebne podatke za izplačilo.Jelovica, d.d.
Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora

Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Srebrno priznanje za inovativnost

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture več >

Pogoji FB nagradne igre

več >

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

več >

Ostale novice

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Odločba ATVP glede prevzemne ponudbe

Ciljna družba JELOVICA D.D. objavlja odločbo ATVP v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika EBS GROUP d.o.o.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Četrtek, 7.7.2016

24. skupščina delniške družbe Jelovica, d.d. bo v petek, 22.7.2016, ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor več >

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), uprava ciljne družbe JELOVICA, lesna industrija d.d., objavlja naslednje mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe.

več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?