Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Sejem Ambient & Dom+

Jelovica od 8. do 12. novembra na sejmu Ambient in Dom+ na Gospodarskem razstavišču.
več >

Eko subvencije 2017

Eko sklad objavil nov razpis za dodeljevanje eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
Upravni odbor družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, D.D.,
ki bo v torek, 1.8.2017 ob 13:00 uri
v poslovnih prostorih skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 PreddvorPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

* Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
* Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastila za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
* Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
* Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED


1.    Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2.    Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru.
3.    Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017.
4.    Preimenovanje družbe.
5.    Prehod računovodskih usmeritev s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

PREDLOG SKLEPOV

Sklep k točki 1:
Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3-članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k točki 2:
2.1: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2016.

2.2: Ugotovljen bilančni dobiček 89.884,83 EUR se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,05 EUR na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisanega v delniško knjigo na dan 1.8.2018 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2018 izplača pripadajoče dividende.

2.3.: Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2016.

Sklep k točki 3:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2017 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep k točki 4:
Družba se preimenuje iz Jelovica, lesna industrija, d.d. v Jelovica, d.d.

Sklep k točki 5:
Na predlog upravnega odbora se računovodske usmeritve spremenijo s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).


Jelovica, d.d.

Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora

Na podlagi predloga za spremembo in razširitev dnevnega reda skupščine z dne 5.7.2017 objavljamo

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
Upravni odbor družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, D.D.,
ki bo v torek, 1.8.2017 ob 13:00 uri
v poslovnih prostorih skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 PreddvorPOGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA


* Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
* Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastila za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
* Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
* Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.


DNEVNI RED


1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017.
4. Preimenovanje in preoblikovanje družbe.
5. Prehod računovodskih usmeritev s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

6. Soglasje k nakupu lastnih delnic


PREDLOG SKLEPOV


Sklep k točki 1:
Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3-članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k točki 2:
2.1: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2016.

2.2: Ugotovljen bilančni dobiček 89.884,83 EUR se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,05 EUR na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisanega v delniško knjigo na dan 1.8.2018 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2018 izplača pripadajoče dividende.

2.3.: Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2016.

Sklep k točki 3:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2017 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep k točki 4:
Družba se preimenuje iz JELOVICA, lesna industrija, d.d. v JELOVICA, družba za upravljanje, d.o.o.

Skladno s sklepom skupščina nalaga upravnemu odboru da do zaključka poslovnega leta izvede vse potrebno za izvedbo preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.


Sklep k točki 5:
Na predlog upravnega odbora se računovodske usmeritve spremenijo s slovenskih računovodskih standardov (SRS) na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

Sklep k točki 6:

Skupščina podeljuje soglasje za odkup lastnih delnic JELG do višine 10% vseh delnic JELG,ter za izvedbo odkupa delnic pooblašča predsednika upravnega odbora.


Jelovica, d.d.

Gregor Benčina
predsednik upravnega odboraŽelite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Ostale novice

Jelovica pridobila sredstva za razvoj

Škofja Loka, 10.10.2016 več >

Odločba ATVP glede prevzemne ponudbe

Ciljna družba JELOVICA D.D. objavlja odločbo ATVP v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnika EBS GROUP d.o.o.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Četrtek, 7.7.2016

24. skupščina delniške družbe Jelovica, d.d. bo v petek, 22.7.2016, ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor več >

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), uprava ciljne družbe JELOVICA, lesna industrija d.d., objavlja naslednje mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe.

več >

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Zainteresirano javnost obveščamo, da je družba EBS Group d.o.o., Prešernova 19, Kranj, dne 12.5.2016 pridobila 400.000 navadnih imenskih delnic izdajatelja Jelovica d.d. več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

Ponedeljek, 11.4.2016

23. Skuščina delniške družbe Jelovica d.d. bo v sredo, 11.05.2016, ob 12.00 v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor. več >

Nov razpis Eko sklada

Ljubljana, 13.10.2017

Eko sklad je 13. oktobra objavil nov razpis za dodeljevanje neporatnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni. več >

Eko subvencije 2017

Eko sklad tudi v letu 2017 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni. več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?