Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Naj zaposlovalec

Zaposlitveni portal Moje Delo  je za leto 2018  podelil naziv najuglednejšega delodajalca družbi Jelovica hiše d.o.o. v panogi gradbeništvo, arhitektura, geodezija.
več >

Eko subvencije

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem eko subvencij pri menjavi starih oken z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.

več >

Eko sklad subvencije

S subvencijo Eko sklada do novih lesenih oken in hiše Jelovica

Eko sklad je v Uradnem listu RS (št. 110/10, 31.12.2010) objavil RAZPIS za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb za leto 2011.

Med ukrepi, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, ukrep pod točko E vključuje vgradnjo LESENEGA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA.

Nepovratne finančne spodbude z letom 2011 LE ZA LESENA OKNA!


Javni sklad je objavil dva poziva, in sicer:
nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

V nadaljevanju navajamo osnovne informacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Več o razpisnih pogojih in dokumentacijo lahko najdete v nadaljevanju ali na spletni strani Eko sklada.

Razpisna dokumentacija in vloge:
6SUB-OB11

7SUB-OB11

DJP_6SUB-OB11AH

DJP_6SUB-OB11IJ
DJP_7SUB-OB11


6SUB-OB11

E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

Subvencije v točki E so namenjene naložbam za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev pri obnovi stanovanjske stavbe, z vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj) skladno s standardom EN 10077-1 oziroma EN 12567-1(2). Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po načelu tesnjenja v treh ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za načrtovanje in izvedbo montaže zunanjega stavbnega pohištva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za prvo vgradnjo lesenih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev.

Priznani stroški vključujejo:
 • odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, skladno s smernico RAL montaže;
 • nabavo in vgradnjo senčil;
 • nabavo in vgradnjo okenskih polic;
 • obdelavo špalet;
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nabave in vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat.

F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe


Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ) naravnega toplotno
izolacijskega materiala.
V primeru, da je na obstoječi stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede konkretno naložbo v razliki do najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala in ustrezna dokazila, ki izkazujejo toplotno prevodnost že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
 • postavitev gradbenega odra;
 • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
 • nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
 • obdelavo špalet;
 • nabavo in vgradnjo okenskih polic.

G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe


Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu podstrešju z najmanj 25 cm toplotno izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da bo Obr. 6SUB-OB11 P 3 razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ) naravnega toplotno izolacijskega materiala.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:
 • nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
 • nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
 • zaključne obloge pri izolaciji strehe npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu podstrešju pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
 • pri obnovi ravne strehe pa tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha
 • oziroma druge zaključne obloge.

Pravica do nepovratne finančne spodbude ne more biti dodeljena, če je toplotna izolacija na obstoječi strehi oziroma podstrešju deloma že vgrajena in želi vlagatelj vgraditi le dodatni toplotno izolacijski material.

I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe


Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove stanovanjske stavbe oziroma prenovo stanovanjske stavbe, ki je lahko eno ali dvostanovanjska hiša, dvojček ali vrstna hiša, za katero je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, in katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP'07«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.
Kakovost projektov se bo preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in načrtov za izvedbo (PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost celotnega toplotnega ovoja stavbe, z upoštevanimi toplotnimi mostovi, mora biti U ≤ 0,30 W/m2K.
Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Obvezna je vgradnja centralnega prezračevanja z energijsko učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80 % ter učinkovito rabo električne energije za pogon, in sicer največ 0,45 Wh/m3, kar mora biti razvidno iz ustreznega tehničnega dokazila proizvajalca naprave.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer je dovoljena izmenjava zraka pri tlačnem preizkusu po standardu EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1 za Qh ≤ 15 kWh/m2a oziroma n50 ≤ 1,0 h-1 za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a.
Priporočljiva je vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani energent ali majhno količino toplote, ki jo je potrebno proizvesti na letnem nivoju. V kolikor je za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode predvidena uporaba fosilnih goriv, je dovoljena le vgradnja plinskih kondenzacijskih naprav. Direktno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10 % letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno. Stanovanjska stavba mora izpolniti tudi zahtevo po minimalno 25 % pokrivanju toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije.
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena tudi za gradnjo stanovanjske stavbe, katere energijski razred je Qh ≤ 35 kWh/m2a. V takšnem primeru mora zunanji toplotni ovoj stavbe izkazovati bistveno višje zahteve glede toplotne zaščite: za neprozorne komponente toplotnega ovoja so lahko uporabljene komponente s povprečno toplotno prehodnostjo U ≤ 0,15 W/m2K, skupna povprečna toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva mora biti U ≤ 0,85 W/m2K. Za takšne primere stavb bo lahko dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, ki je določena za stanovanjske stavbe energijskega razreda Qh ≤ 25 kWh/m2a.

Obr. 6SUB-OB11 P 4

Za novo naložbo po tej točki I se šteje tudi nakup stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa I, s strani prvega kupca, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1.1.2011.

J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu


Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli kupcu stanovanjske enote, ki se nahaja v novi ali prenovljeni, visoko učinkoviti večstanovanjski stavbi s tremi ali več stanovanji, katere energijska učinkovitost v segmentu računske rabe energije za ogrevanje stavbe (Qh), izračunano po metodi za pasivne stavbe »PHPP'07«, bo manjša ali enaka 15 kWh/m2a. Pri poslovno stanovanjskih stavbah se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj na večstanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo večstanovanjske stavbe, izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.
Ustreznost energijske učinkovitosti se bo preverjala na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI), in sicer načrta arhitekture, ki mora biti izdelan v merilu 1:50, ter načrta strojnih inštalacij za ogrevanje in prezračevanje.
V stanovanjskih enotah je dovoljena le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Povprečna toplotna prehodnost ostalih neprozornih komponent toplotnega ovoja mora znašati U ≤ 0,20 W/m2K. Toplotna prehodnost zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil skladno z dokumentacijo za prijavo.
Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud, morajo imeti vgrajen sistem prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka. Izvedba centralnega prezračevanja stanovanjske enote ali podobnega sistema s skupno napravo mora izkazovati energijsko učinkovitost vračanja toplote najmanj 80 %.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stanovanjske enote, pri čemer je dovoljena izmenjava zraka pri tlačnem preizkusu po standardu EN 13829: n50 ≤ 0,6 h-1.
Za individualno ali skupno oskrbo je priporočljiva vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani energent ali majhno količino toplote, ki jo je potrebno proizvesti na letnem nivoju. V kolikor je za ogrevanje ali pripravo sanitarne tople vode predvidena uporaba fosilnih goriv, je dovoljena le vgradnja plinskih kondenzacijskih naprav. Direktno ogrevanje z električno energijo v obsegu več kot 10 % letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode ni dopustno. Stavba mora, skladno z veljavnimi predpisi, izpolniti tudi zahtevo po minimalno 25 % pokrivanju toplotnih potreb iz obnovljivih virov energije.
Za novo naložbo po tej točki J se šteje nakup stanovanjske enote, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa J, s strani prvega kupca, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2011.

2. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10 milijonov €.

3. UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
 • lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
 • ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim pisnim dovoljenjem;
 • najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika;
 • Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz točke 1.I ali 1.J sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:
prvi kupec nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: kupec);
ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.

Obr. 6SUB-OB11 P 5

4. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU
Upravičene osebe, ki kandidirajo na javnem pozivu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Več informacij na www.ekosklad.si.

5. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

E - vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 € na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, izdelanih iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade na enoto pri dvostanovanjski stavbi.

G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe oziroma podstrešja stanovanjske enote.

I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je namenjena za doseganje višjega energijskega in okoljskega nivoja stanovanjske gradnje. Nepovratna finančna spodbuda pokriva delež dodatno investiranih sredstev za izvedbo energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbo sistema centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnjo generatorja toplote, namenjenega ogrevanju prostorov.
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na vrsto toplotno izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, in sicer za največ 200 m2 za enodružinske hiše in za največ 150 m2 za stanovanjske enote v dvodružinskih hišah, dvojčkih ali vrstnih hišah.
Najvišja nepovratna finančna spodbuda 125 € na m2 neto ogrevane površine se dodeli za gradnjo stanovanjskih stavb v energijskem razredu do 10 kWh/m2a, toplotno zaščitenih z volumskim deležem najmanj 75 % naravnih toplotno izolacijskih materialov. Za ostale kombinacije razredov energijske učinkovitosti in uporabljenih toplotno izolacijskih materialov v toplotnem stavbnem ovoju je možna višina najvišje nepovratne finančne spodbude prikazana v tabeli:


Najvišji znesek na enoto €/m2
Razred učinkovitosti stavbe Qh (kWh/m2a)I. skupinaII. skupinaIII. skupina
≤ 10 12510075
≤ 151058062
≤ 20856048
≤ 2560 4636

Pri tem predstavljajo skupine :
I. skupina: vgrajenih najmanj 75 % toplotno izolacijskih materialov naravnega izvora (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči, pluta, ovčja volna, bombaž, ipd.),
II. skupina: vgrajenih skupaj najmanj 75 % toplotno izolacijskih materialov mineralnega izvora (npr. mineralna
volna, penjeno steklo, ipd.) in naravnega izvora,
III. skupina: vgrajenih več kot 25 % toplotno izolacijskih materialov sintetičnega in ostalega izvora (npr. penjeni in
ekstrudirani polistiren).
Z vidika trajnostne gradnje in s ciljem doseganja večjega obsega uporabe naravnih materialov je predvidena tudi dodatna spodbuda za stavbe, v katere bo vgrajeno zunanje stavbno pohištvo iz lesa. Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli s ciljem pokrivanja dela višjih investicijskih stroškov v višini 50 € na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva iz lesa, vendar za največ 30 m2 na stanovanjsko stavbo.

Obr. 6SUB-OB11 P 7

J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

Nepovratna finančna spodbuda je namenjena spodbujanju energijsko učinkovitejše večstanovanjske gradnje in upravičeni osebi delno pokriva višje stroške naložbe, ki so posledica gradnje energijsko učinkovitejšega toplotnega ovoja stavbe, izvedbe sistema prezračevanja prostorov in vgradnje energijsko učinkovitega ogrevalnega sistema.
Nepovratna finančna spodbuda upravičeni osebi za nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, se dodeli za največ 100 m2 neto ogrevane površine stanovanjske enote v višini 250 € na m2. Nepovratna finančna spodbuda v okviru tega javnega poziva je posamezni upravičeni osebi lahko dodeljena le za nakup ene stanovanjske enote.

6. PRIDOBITEV OBRAZCEV IN VSEBINA VLOGE

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.
Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo.

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2011 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2011. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.Za vse informacije o načinu pridobivanja in obliki subvencij za nakup zunanjega stavbnega pohištva ali hiše pišite na info@jelovica.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 23 23.
Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Jelovica najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v Sloveniji

9. junij 2021

Jelovica je po mnenju Slovenk in Slovencev prepoznana kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka med ponudniki oken, kar potrjuje raziskava »Trusted Brand 2021«.
več >

Najsodobnejša proizvodnja oken

23. september 2020

Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje.

več >

Ostanimo zdravi

16. april 2020

Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka.

več >

Jelovica na sejmu Dom 2019

27. februar 2019

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019
Jelovica se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A. 

več >

Ostale novice

Srebrno priznanje za inovativnost

05. julij 2018

Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo Okenski vgradni sistem Jelofuture.

več >

Pogoji FB nagradne igre

20. marec 2018

več >

Donacija Vzgojnemu domu Veržej

18. december 2017

Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.

več >

Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

23. oktober 2017

več >

Jelovica na sejmu Ambient & Dom+

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017

Skupina Jelovica se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2. več >

Jelovica vabi v Planico

Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici. več >

Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica

Torek,7.3.2017

Skupina Jelovica je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za leto 2017.

več >

Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino

Ljubljana, 15.2.2017

S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina. več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?